Regulamin członka klubu, sekcji, składek członkowskich i egzaminacyjnych oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wielickiego Klubu Karate Kyokushinkai

 • 1

Warunki przynależności do Klubu:
• Zgoda kierownika ośrodka
• Przed przystąpienie do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską oraz posiadać zgodę rodziców którzy biorą odpowiedzialność za brak przeciwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach sportowych(dotyczy osób niepełnoletnich),
W przypadku utajenia przed chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice). Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia wtajemniczenia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy potrzebna jest zgoda prowadzącego oraz kierownika ośrodka. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych Gi (kimonach) lub strojach sportowych.

 • 2

W czasie zajęć uczestnicy zobowiązani są do:
– ścisłego wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia i bez zgody prowadzącego nie opuszczania miejsca zajęć
– przestrzeganie zasad BHP i regulaminu Sali gimnastycznej
– poinformowanie instruktora prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczenia.

 • 3

Zabrania się stosować i rozpowszechniać karate poza dojo (salą gimnastyczną), organizować pokazy. Uczestniczyć w zajęciach i zawodach innych styli sportów walki (dotyczy zawodników licencjonowanych) bez ustalenia z zarządem klubu.

 • 4

Składki członkowskie:
• Członek klubu rzeczywisty oraz honorowy mogą uczestniczyć we wszelkich aktywnościach związanych z życiem klubu (tj. treningach, zajęciach, seminariach kursach, obozach, spotkaniach) i jest zobowiązany do płacenia miesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd klubu.
• Składkę członkowską należy opłacać na konto SANTANDER 23 1090 1665 0000 0001 1502 5601  w obrębie danego miesiąca tj. w styczniu za styczeń, w przypadku innego terminu płacenia należy to indywidualnie uzgodnić z kierownictwem klubu. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi a za przynależność do klubu należy ja wnosić niezależnie od uczestniczenia w zajęciach. Przelew należy opisać (tytułem – np. „składka członkowska JAN KOWALSKI / ADRES ZAMIESZKANIA/ – MIESIĄC” lub „obóz – JAN KOWALSKI/ADRES ZAMIESZKANIA”)
• Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje członkom klubu posiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowe, członkom zarządu oraz innym zwolnionym przez zarząd klubu. Nie opłacenie składek członkowskich przez ponad miesiąc może być powodem do usunięcia z pocztu członków klubu.

 • 5

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do posiadania licencji zawodnika. Zawodnicy uczestniczący w zawodach międzynarodowych, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata zobowiązani są do posiadania paszportu KWF. Kadrę zawodniczą powołuje kierownik ośrodka.

 • 6

Członkowie klubu mogą brać udział w zawodach sportowych, seminariach doszkoleniowych, kursach instruktorskich, trenerskich i sędziowskich po otrzymaniu pisemnej zgody kierownika ośrodka.

 • 7

Egzaminy na stopnie odbywają się wyłącznie za zgodą kierownika ośrodka w oparciu o regulamin Polskiej Organizacji Kyokushinkai oraz wymagania KWF.

 • 8

Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate oraz jest członkiem KWF.

 • 9

Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zagubione rzeczy w czasie zajęć sportowych i innych imprezach organizowanych przez klub.

 • 10

Zarząd wyznacza osoby do udziału w programach, grantach, dofinansowaniach realizowanych przez klub takich jak (Upowszechnianie Kultury Fizycznej, Program „Klub”)

 • 11

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmiany powyższego regulaminu.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Wielicki Klub Karate Kyokushinkai (WKKK). Klub będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Klubu, promocji Klubu. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności.

Klub będzie przechowywać dane przez okres Pana/Pani członkostwa lub realizacji projektów, w których Klub bierze udział. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie członkom Zarządu lub osobom upoważnionym przez Zarząd, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić Pana/Pani uczestnictwo w działaniach statutowych podejmowanych przez Klub, realizowanych projektach.

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

– uprawnione organy publiczne,

– podmioty dostarczające korespondencję,

– podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

– podmioty świadczące usługi zdrowotne i usługi ubezpieczeniowe,

– podmioty organizujące zawody, seminaria, obozy i inne formy zgrupowań i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynikających ze statutu WKKK.

– Administrator realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023-2025

– podmioty, których działania są niezbędne dla celów realizacji statutowej działalności WKKK.

Informujmy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać, kontaktując się z Administratorem danych pisemnie lub przez e-mail: lub karate_wieliczka@op.pl

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Zarząd WKKK